Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιριού:

Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Τί είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου (Η.Τ.Κ);

Πρόκειται για τον ψηφιακό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες, όπως η οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), τα σχέδια αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας της ιδιοκτησίας, τον πίνακα χιλιοστών, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρεσιών, τον ΚΑΕΚ και άλλα στοιχεία. Περιέχει λοιπόν όλη την τεχνική και πολεοδομική πληροφορία για ένα διαμέρισμα ή κτίριο στο σύνολό του.

Πότε πρέπει να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης σε έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας  κτιρίου;

 1. Πριν προβεί σε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (γονική παροχή, πώληση, δωρεά εν ζωή).
 2. Για να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα κατηγορίας 1 έως και 4. Μόνον έτσι μία τακτοποίηση/ ρύθμιση αυθαιρεσιών θεωρείται ολοκληρωμένη. Δεν περιλαμβάνονται όσες αυθαίρετες κατασκευές χωροθετούνται εντός πρασιάς.
 3. Σε όλα τα νέα κτίρια ή τις νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
 4. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας (πχ προσθήκη ορόφου) ή την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (πχ ριζική ανακαίνιση).
 5. Για τα δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία κτλ εντός πενταετίας.

Πότε χρειάζεται ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου;

Ύστερα από κάθε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ιδιοκτησία ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Μετά την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών, εκδίδεται το πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας. Η διάρκεια ισχύος του είναι δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Εάν εκπνεύσει τον χρονικό διάστημα των δύο μηνών, θα επανεκδοθεί το πιστοποιητικό πληρότητας από μηχανικό, επιβεβαιώνοντας ή τροποποιώντας κατά περίπτωση τα υποβληθέντα στοιχεία και μελέτες.

Η ομάδα των μηχανικών μας αναλαμβάνει την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Οριζοντίου Ιδιοκτησίας. Η ΗΤΚ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της.
 • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ εφόσον απαιτείται.
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού (ΠΕΑ).
 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 • Κατόψεις αποτύπωσης, οι οποίες απεικονίζουν τον κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής.
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας (ΔΕΔΟΤΑ) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, εφόσον απαιτείται.
 • Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται.
 • Τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου.

Επισημαίνεται ότι για να εκδοθεί η ΗΤΚ η ιδιοκτησία θα πρέπει να είναι νόμιμη ή νομίμως υφιστάμενη. Για οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση καλέστε μας στο 697 923 7920.